کدام بخش را بیشتر پسند می کنید؟
(16.17%) 238
پرونده ویژه
(19.03%) 280
پیگیری بودجه
(10.67%) 157
اشتغال
(11.82%) 174
ازدواج
(11.82%) 174
مسکن
(11.89%) 175
فرزندآوری
(9.313%) 137
فناوری
(9.245%) 136
سایر

تعداد شرکت کنندگان : 1471