کدام بخش را بیشتر پسند می کنید؟
(16.14%) 237
پرونده ویژه
(19.07%) 280
پیگیری بودجه
(10.69%) 157
اشتغال
(11.85%) 174
ازدواج
(11.85%) 174
مسکن
(11.85%) 174
فرزندآوری
(9.264%) 136
فناوری
(9.264%) 136
سایر

تعداد شرکت کنندگان : 1468