کدام بخش را بیشتر پسند می کنید؟
(16.08%) 236
پرونده ویژه
(19.08%) 280
پیگیری بودجه
(10.70%) 157
اشتغال
(11.86%) 174
ازدواج
(11.86%) 174
مسکن
(11.86%) 174
فرزندآوری
(9.270%) 136
فناوری
(9.270%) 136
سایر

تعداد شرکت کنندگان : 1467